العرض الأول (يعني معرض) لقطاع الزراعة والمواد الغذائية لمقاطعة
.(لاتسيو في 13- 14 حزيران 2015 في مارجيلينا (مقاطعة روما
،المنتجات المتميزة والفاخرة في المنطقة، مثل زيت الزيتون الطبيعي
النبيذ، العسل، الخل، المعكرونة، والكرز، والمنتجات
.العضوية، والمنتجات الحرفية، والصناعية

Lazio Agrifood Expo 2015
13st-14st June, Marcellina, Rome.
Excellencies and typical products of the region,
extra virgin olive oil, wine, organic products
and biodynamic, traditional agri-food excellences,
crafts and entrepreneurship,
technological innovation, energy saving.

Expo Agroalimentare Lazio 2015
13 – 14 giugno 2015, Marcellina (RM).
Eccellenze e prodotti tipici del territorio regionale,
comparto oleario, vitivinicolo, produzioni biologiche
e biodinamiche, eccellenze della tradizione
agroalimentare, artigianato e imprenditoria,
innovazione tecnologica, risparmio energetico.

العرض الأول (يعني معرض) لقطاع الزراعة والمواد الغذائية لمقاطعة
.(لاتسيو في 13- 14 حزيران 2015 في مارجيلينا (مقاطعة روما
،المنتجات المتميزة والفاخرة في المنطقة، مثل زيت الزيتون الطبيعي
النبيذ، العسل، الخل، المعكرونة، والكرز، والمنتجات
.العضوية، والمنتجات الحرفية، والصناعية

Lazio Agrifood Expo 2015
13st-14st June 2015, Marcellina, Rome.
Excellencies and typical products of the region,
extra virgin olive oil, wine, organic products
and biodynamic, traditional agri-food excellences,
crafts and entrepreneurship,
technological innovation, energy saving.

Expo Agroalimentare Lazio 2015
13 – 14 giugno 2015, Marcellina (RM).
Eccellenze e prodotti tipici del territorio regionale,
comparto oleario, vitivinicolo, produzioni biologiche
e biodinamiche, eccellenze della tradizione
agroalimentare, artigianato e imprenditoria,
innovazione tecnologica, risparmio energetico.

L’Agroalimentare nel suo complesso è la prima voce del mondo produttivo dell’intera Regione; oggi più che mai è necessario sostenere gli attori di tutte le filiere coinvolte per ridare protagonismo alla qualità e all’originalità dei prodotti dell’agroalimentare. Ricerca, innovazione, aggregazione delle imprese, nuove strategie di mercato unite alla cultura della buona alimentazione e al rispetto per le biodiversità e per l’ambiente; valorizzare la qualità che ci appartiene per affermare i nostri prodotti sulla concorrenza unitamente all’impegno degli Amministratori per programmi veri di sostegno e di sviluppo dell’agroalimentare del Lazio, queste le sfide che ci attendono nel prossimo futuro.

Expo Agroalimentare Lazio 2015
per essere tutti protagonisti di questo percorso di successo!

Contatti

  • Expo Agroalimentare
    Cooperativa Agricola Marcellina,
    Via della Stazione, 127
    Marcellina (RM) - Italy


  • +39 335 5737467
  • info@expoagroalimentare.it